hierarchy
mail

חזון הקבוצה

בונים באחריות את המחר

קבוצת אספן חורתת על דגלה להמשיך ולהתבסס כחברה מובילה בתחום הנדל"ן המניב ולהציף ערך לבעלי המניות שלה. מנהליה פועלים למימוש היעדים האסטרטגיים של הקבוצה במקצועיות ובמיומנות תוך התאמה לתנודות הפוקדות את שוק הנדל"ן ואת שוקי ההון. קבוצת אספן דוגלת בשקיפות, חדשנות, יעילות וגמישות. שאיפתה היא לשמש מודל לחיקוי למתחרים ולהבליט את ייחודה כחברה הפועלת מתוך אסטרטגיה ברורה בארץ ובחו"ל, ומתוך אחריות ציבורית ומחויבות לסביבה.

השאיפה למצוינות

ההצלחה הגדולה של אספן באירופה הושגה בזכות ניסיונה הרב וההיכרות המעמיקה שלה בשוקי הנדל"ן ובזכות וההון האנושי הייחודי של החברה. מנהלי אספן ועובדיה חדורים רוח יזמות וחדשנות ושאיפה לבלוט ולהצטיין בחזית שוק הנדל"ן המניב.

הקוד האתי

יושרה, הגינות והתנהלות אתית הם ערכי יסוד בקבוצת אספן. כדי להטמיע את הערכים, לבסס ולחזק את נורמות ההתנהגות, גיבשה הקבוצה קוד אתי שבו מנוסחים כללי התנהגות על פי ערכי היסוד של אספן זאת בנוסף למדיניות ולנהלים של הקבוצה.